Sunday, 27/09/2020 - 21:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Long

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 306/PGDĐT ngày 25/4/2019 của Phòng GDĐT Võ Nhai về Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2019, trường THCS Bình Long xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2019 như sau:

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BÌNH LONG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 77/KH-THCS

Bình Long, ngày 25 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2019

 

 Thực hiện Kế hoạch số 306/PGDĐT ngày 25/4/2019 của Phòng GDĐT Võ Nhai về Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2019, trường THCS Bình Long xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU

 1. Mục đích

Chủ động thông tin rộng rãi, kiph thời về các hoạt động của ngành tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, các bậc phụ huynh trên địa bàn xã.

Tuyên truyền thông tin các kết quả nổi bật của ngành trong tất cả các lĩnh vực và các cấp học để xã hội hiểu, đánh giá đúng về nỗ lực của ngành.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, làm rõ các chủ trương, chính sách về giáo dục để xã hội hiểu đúng, ủng hộ và chia sẻ với các hoạt động của ngành. Từ đó tạo sự đồng thuận của xã hội, các cấp, các ngành, lãnh đạo của địa phương trong việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013, Hội nghị Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Yêu cầu

2.1 Truyền thông về các nội dung:

- Sự chỉ đạo, điều hành của ngành, của nhà trường về các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của ngành trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, kết quả triển khai, thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo.

- Giới thiệu và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các hoạt động, giảng dạy, học tập.

- Nhanh chóng nhận diện, dự báo các vấn đề ‘nóng” về giáo dục và đào tạo để chủ động kịp thời có phương án xử lý đúng đắn và tạo sự cộng hưởng cao.

- Công tác tuyên truyền phải bám sát chủ trương, định hướng, mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu theo năm học, đảm bảo tính chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm với nội dung và hình thức phù hợp và có tính khả thi.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ban chuyên môn của địa phương, các trường học trên địa bàn xã.

  - Đảm bảo đúng quy định Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

  1. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quàn lý giáo dục

                - Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, giảng viên phù hợp với việc điều chỉnh lại một cách hợp lý hệ thống quy mô trường lớp.

           - Thực hiện các giải pháp đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu giáo viên các cấp học theo quy định.

           - Thực hiện tốt công tác chính sách, thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.

           - Bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu theo các vị trí việc làm và theo chuẩn.

          - Tham mưu đảm bảo chế đọ đãi ngộ tích cực với nhà giáo và cán quản lý giáo dục.

2. Thực hiện đổi mới giáo dục trung học cơ sở

- Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; lựa chọn sách giáo khoa; xây dựng nội dung và tài liệu giáo dục địa phương; hướng dẫn các đơn vị trong ngành tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

 - Tăng cường giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường.

 - Triển khai thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

 - Thực hiện đổi mới thi cử, đánh giá ở bậc phổ thông.

3. Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

- Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của ngành về giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

 - Triển khai đồng bộ các phần mêm quản lý trong cơ sở giáo dục và đào tạo, tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước để cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

         4. Đẩy mạnh quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với nhà trường

- Tiếp tục tăng cường giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới.

          5. Hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư trong giáo dục và đào tạo

          - Tạo điều kiện tốt nhất trong hội nhập quốc tế, truyền thông về đẩy mạnh hợp tác quốc tế của Sở GDĐT, Phòng GDĐT.

6. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo

 - Trú trọng đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu.

- Khắc phục tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; đảm bảo các điều kiện an toàn trường học.

7. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

- Thạm gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013, Hội nghị Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

 Căn cứ vào nguồn kinh phí và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để thực hiện kế hoạch và thực hiện theo đúng văn bản hướng dẫn tài chính hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - Xây dựng kế hoạch truyền thông năm 2019 của đơn vị.

         - Chủ động viết bài phản ánh về những hoạt động mới, tiêu biểu của nhà trường, giới thiệu những nhân tố điển hình, các tấm gương người tốt việc tốt để đăng lên website của trường.

         - Chủ động nắm bắt để xử lý kịp thời các vấn đề nóng về giáo dục và đào tạo trong phạm vi phụ trách mà báo chí nêu và các đơn thư, phản ánh thuộc thẩm quyền của đơn vị.

         - Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với phòng GDĐT huyện để thống nhất nội dung thông tin và định hướng tuyên truyền về các vấn đề nóng tại đơn vị được xã hội quan tâm.

       - Gửi báo cáo tổng hợp về tình hình dư luận quan tâm tới các hoạt động giáo dục và đào tạo và kết quả xử lý của đơn vị, gửi về Phòng GDĐT theo yêu cầu.

         Trên đây Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2019 của trường THCS Bình Long, yêu cầu các các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;

- Website nhà trường

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 4
Tháng 09 : 388
Năm 2020 : 4.790