Thursday, 21/01/2021 - 05:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Long

Quy chế thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021

Quy chế bao gồm các quy định về thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BÌNH LONG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 143/ QĐ- THCS

     Bình Long, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS BÌNH LONG

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua -Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số  21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục đào tạo;

Căn cứ kế hoạch số 813/KH-PGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Võ Nhai Về việc thực hiện công tác thi đua – khen thưởng năm học 2020 – 2021;

Căn cứ kế hoạch số 142/KH-THCS ngày 15 tháng 10 năm 2020 của trường THCS Bình Long về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021; Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021 của trường THCS Bình Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2020 đến thời gian ban hành, chỉnh sửa Quy chế mới của năm học 2021-2022

Điều 3. Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT

- BGH; CĐ

- Thành viên Hội đồng TĐ, KT;

- Các tổ chuyên môn;

- Lưu: VT, CĐ; TĐKT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng

 

QUY CHẾ

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRƯỜNG THCS BÌNH LONG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 143/QĐ-THCSCT, ngày 15  tháng 10 năm 2020 Hiệu trưởng Trường THCS Bình Long)

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này cụ thể hóa công tác Thi đua, Khen thưởng trong trường THCS Bình Long gồm: đối tượng, nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, các danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; đối tượng khen thưởng, các hình thức khen thưởng và tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng và thủ tục trao tặng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; quyền và nghĩa vụ cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng; cơ quan quản lý nhà nước về Thi đua, Khen thưởng; quỹ Thi đua, Khen thưởng; hành vi vi phạm và xử lý hành vi vi phạm, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về Thi đua, Khen thưởng.

Các nội dung về Thi đua, khen thưởng có liên quan khác không được quy định trong văn bản này thì được thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức (CBCC,VC) bao gồm CBCC,VC trong biên chế, hợp đồng lao động dài hạn từ 10 tháng trở lên và các tập thể trong bộ máy tổ chức của Trường THCS Bình Long.

2. CBCC,VC và tập thể được quy định tại khoản 1 điều này lập được thành tích trong các phong trào thi đua đều được xem xét công nhận và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản pháp luật và quy định của HĐTĐ-KT nhà trương.

3. CBCC,VC chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng. Trường hợp CBVC có công tác tại đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên, khi xét danh hiệu thi đua, khen thưởng phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

1. Nguyên tắc thi đua: Tự nguyện, tự giác, công khai, đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. Việc xét và đề nghị các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua. Chỉ xét tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có đăng ký thi đua. Không đăng ký thi đua không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

2. Nguyên tắc khen thưởng: Công tác khen thưởng phải đảm bảo:

a) Công khai, chính xác, công bằng, kịp thời;

b) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;

c) Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

d) Kết hợp động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất hoặc bằng tiền mặt

e) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được;

Điều 4. Quỹ khen thưởng

Quỹ Khen thưởng được trích từ ngân sách; bằng nguồn kinh phí tiết kiệm; kinh phí hổ trợ từ các tổ chức, cá nhân; từ quỹ và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

Điều 5. Trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua

1. Hiệu trưởng có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Công đoàn để tổ chức, tổng kết và nhân rộng các phong trào thi đua trong phạm vi quản lý; chủ động phát hiện, lựa chọn các điển hình có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.

2. Hàng năm, tổ chức cho các tập thể, CBCC,VC đăng ký thi đua, sáng kiến, cải tiến ... Trước khi kết thúc năm học 01 tháng tổ chức tổng kết thi đua và nghiệm thu các sáng kiến, cải tiến của các tập thể, cá nhân. Tập thể và cá nhân không có báo cáo thành tích, sáng kiến, cải tiến hoặc có nhưng không được nghiệm thu, đánh giá có hiệu quả thì không được dùng làm căn cứ để xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng.

3. Những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc đột xuất, những gương người tốt, việc tốt tiêu biểu có tác dụng giáo dục, nêu gương lớn, Hiệu trưởng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng kịp thời mà không nhất thiết phải gắn với việc tham gia đăng ký thi đua và không cần phải đợi đến thời điểm tổng kết thi đua.

4. Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn, Liên Đội), các tổ chức (Nữ công, tập thể lớp), trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm:

- Tổ chức và phối hợp với các cấp nhà trường để phát động, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến;

- Tham gia tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các CBVC, HS tham gia phong trào thi đua;

- Giám sát việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; kịp thời phản ánh, đề xuất các giải pháp để thực hiện các quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản pháp luật về thi đua khen thưởng. 

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC THI ĐUA, DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN THI ĐUA

Điều 6. Hình thức và nội dung tổ chức phong trào thi đua

1. Hình thức tổ chức phong trào thi đua

Thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt (thi đua theo chuyên đề).

a. Thi đua thường xuyên: Là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động nhằm thực hiện tốt nhất công việc hàng ngày, hàng tháng, học kỳ, năm học của cơ quan, đơn vị. Kết thúc năm học, các tổ, GVCN lớp tiến hành tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua đề nghị HĐTĐ, KT nhà trường xét khen thưởng hoặc đề nghị công nhận; những cá nhân, tập thể có đăng ký thi đua thì mới được bình xét danh hiệu thi đua.

b. Thi đua theo đợt (hoặc thi đua theo chuyên đề): Được phát động để thực hiện những nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột xuất trong từng giai đoạn và thời gian nhất định. Cá nhân, tập thể nào hoàn thành tốt mục tiêu thi đua sẽ được biểu dương, khen thưởng kịp thời.

2. Nội dung tổ chức phong trào thi đua

Nội dung tổ chức phong trào thi đua: Căn cứ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua để đề ra các chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và có tính khả thi.

Tổng kết phong trào thi đua phải đánh giá đúng kết quả, tác dụng, những tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức phong trào thi đua; công khai lựa chọn, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua. Tổ chức tuyên truyền phổ biến các sáng kiến, kinh nghiệm để mọi người học tập và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

3.  Danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua

3.1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”

 Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng hàng năm cho các tập thể theo quy định tại Điều 25 Luật Thi đua, Khen thưởng và Điều 11 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (Sau đây gọi tắt Nghị định số 91/2017/NĐ-CP).

3.2. Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Thực hiện theo thông tư số  21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục đào tạo

3.3. Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”

 Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” được xét tặng hàng năm cho các tập thể theo quy định tại điều 26 Luật Thi đua, Khen thưởng và Điều 12, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

3.4. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng hàng năm cho các tập thể theo quy định tại Điều 27, Luật Thi đua, Khen thưởng.

3.5. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng hàng năm cho các tập thể theo quy định tại Điều 28, Luật Thi đua, Khen thưởng.

3.6. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

Tiêu chuẩn: Thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật Thi đua, Khen thưởng và khoản 3, Điều 9, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”

 Tiêu chuẩn: Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Thi đua, Khen thưởng và khoản 2, Điều 9, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

3.7. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”

Thực hiện theo quy định tại Điều 24, Luật Thi đua, Khen thưởng và Điều 10, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Điều 7. Hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng

1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng cho tập thể, cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo quy định tại Điều 71 Luật Thi đua, Khen thưởng và Điều 38, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo công trạng và thành tích đạt được xét tặng cho tập thể, cá nhân theo quy định tại Điều 72 Luật Thi đua, Khen thưởng và Điều 39, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

3. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch UBND huyện và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao vào dịp tổng kết năm học hàng năm.

Điều 8. Các hình thức động viên, khen thưởng cấp trường

1. Các hình thức được Hiệu trưởng khen thưởng

* Giáo viên: Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ; Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Giáo viên có HS đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh, quốc gia; Giáo viên đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh.

* Học sinh: Lớp tiên tiến, lớp xuất sắc; tập thể đạt giải trong các cuộc thi cấp trường, phong trào thi đua Liên đội; Học sinh giỏi, Học sinh tiên tiến; Học sinh đạt giải trong các kì thi các cấp; Học sinh có sự tiến bộ

2. Tiêu chuẩn khen thưởng

* Cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

+ Tỉ lệ: không quá 30%/tổng số CBGVNV

Các tiêu chí để xét:

+ Xếp loại thi đua, công chức, viên chức: Từ cao xuống thấp

+ Số học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp huyện

+ Thực hiện tốt các phong trào, các cuộc thi

+ Đối với nhân viên: Sử dụng kết quả hoàn thành các nhiệm vụ được giao làm căn cứ xét. và được tính tương đương với HS đạt giải của giáo viên

+ Đạt 70% số phiếu của HĐSP

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Xét các trường hợp còn lại

* Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Chỉ tiêu: 2/7 GVCN

- Tiêu chuẩn:

+  Hồ sơ chủ nhiệm (Sổ chủ nhiệm, Sổ đầu bài, Sổ điểm lớp, giáo án hoạt động GDNGLL; Hồ sơ chi đội) được xếp loại tốt;

+ Nộp các báo cáo chủ nhiệm đúng thời hạn quy định;

+ Lớp phải đạt tập thể xuất sắc

+ Thực hiện tốt các cuộc vận động quyên góp ủng hộ, vận động xã hội hóa giáo dục trong giáo dục toàn diện học sinh (quản lý giáo dục học sinh, huy động các nguồn lực đạt hiệu quả);

+ Lớp chủ nhiệm không có học sinh bị kỉ luật

* Học sinh tiên tiến, Học sinh giỏi

Thực hiện bình xét theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT.

* Học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh, có sự tiến bộ

Căn cứ xếp loại giải, xếp loại sự tiến bộ, khen thưởng theo quy chế chi tiêu quỹ khuyến học nhà trường

* Tiêu chuẩn khen thưởng “Tập thể lớp tiên tiến”

- Chất lượng giáo dục: Cuối năm học, xếp loại hai mặt giáo dục của lớp phải vượt chỉ tiêu đăng kí đầu năm. Có học sinh giỏi toàn diện

-  Thực hiện nội quy trường lớp

- Tập thể lớp đoàn kết, không có mâu thuẫn, gây gổ, mất đoàn kết

- Việc thực hiện nội quy trường lớp được tính bằng điểm thi đua hàng tuần. Cuối năm học, điểm thi đua của lớp phải đạt 70% trở lên so với điểm của lớp đứng thứ nhất

(Số điểm thi đua của lớp khi kết thúc năm học được tính như sau: Điểm thi đua hàng tháng = điểm thi đua hàng tuần/số tuần thi đua. Điểm thi đua cả năm = điểm thi đua hàng tháng/số tháng thi đua)

- Không có học sinh vi phạm pháp luật,  bị nhà trường kỉ luật

- Xếp loại khá trở lên trong giữ gìn, bảo quản cơ sở vật chất được giao.

 (Việc giữ gìn, bảo quản cơ sở vật chất của lớp được Ban giám hiệu và Ban Lao động nhà trường đánh giá vào cuối năm theo 4 mức: Tốt, Khá, TB, Yếu)

- Tham gia các phong trào của nhà trường

+ Tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường phát động, các cuộc thi do nhà trường tổ chức. Đạt ít nhất 01 giải trong các cuộc thi do nhà trường tổ chức.

+ Hoàn thành các công việc trong các buổi Lao động

+ Hoàn thành tốt các loại hồ sơ sổ sách đội, tham gia đầy đủ các phong trào quyên góp ủng hộ. Hoàn thành các loại quỹ đúng quy định.

-  Giáo viên chủ nhiệm

- Quan tâm sát sao tới lớp chủ nhiệm, có biện pháp cải thiện vị trí xếp loại thi đua của lớp.

* Tiêu chuẩn tập thể lớp xuất săc

Được xét theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phải đạt tất cả các tiêu chí của lớp tiên tiến

- Tỉ lệ lên lớp thẳng phải đạt từ 93% trở lên

- Duy trì sĩ số: Không có quá 01 HS bỏ học

- Tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường phát động, các cuộc thi do nhà trường tổ chức. Đạt ít nhất 01 giải nhất, nhì hoặc ba trong các cuộc thi do nhà trường tổ chức.

- Xếp loại thi đua: Tính theo điểm thi đua cuối năm (Chọn 2 vị trí dẫn đầu theo số điểm từ cao xuống thấp)

- Trường hợp có 3 tập thể trở lên bằng điểm nhau sẽ xét theo các thứ tự ưu tiên sau:

Số giải cấp tỉnh, cấp huyện đạt được; Tỉ lệ HSG toàn diện; Tỉ lệ lên lớp thẳng; Xếp loại hạnh kiểm tốt; Điểm giờ học;  Điểm công tác vệ sinh

Điều 9. Định mức và kinh phí khen thưởng

1. Đối với các danh hiệu tập thể nhà trường, danh hiệu thi đua của CBCVVC

- Thực hiện theo quy định của các văn bản thi đua, khen thưởng hiện hành

2. Đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng do Hiệu trưởng Quyết định

a) Đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng cá nhân, khen thưởng lớp tiên tiến, lớp tiên tiến xuất sắc

Căn cứ quỹ khuyến học, Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường quyết định mức khen thưởng.

b) Đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng cá nhân giáo viên

- Giáo viên chủ nhiệm; CBGVNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 200.000đ/người; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 100.000đ/người

c) Khen thưởng đột xuất cho giáo viên, nhân viên, học sinh có những việc làm tốt 100.000đ/ người/ việc làm tốt

Điều 10.  Nguồn kinh phí khen thưởng

a) Khen thưởng cho cá nhân, tập thể học sinh

Sử dụng quỹ khuyến học; Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh

b) Khen thưởng cho tập thể, cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên

Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí được tài trợ

 

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy trình xét thi đua, khen thưởng

1. Các bước thực hiện

* Xét thi đua ở tổ chuyên môn

- Cá nhân thông qua Bản tổng kết năm học (Theo mẫu đính kèm)

- TTCM điều hành tổ viên đóng góp ý kiến. Kết luận những ưu điểm, tồn tại, vượt, đạt, chưa đạt chỉ tiêu đăng kí đầu năm

- Đánh giá, xếp loại. Bỏ phiếu tán thành danh hiệu.

* Tại Hội đồng sư phạm

- Hiệu trưởng, Phó HT thông qua bản tổng kết, Chủ tịch CĐ điều hành HĐSP đóng góp ý kiến cho BGH

- TTCM thông qua kết quả xét thi đua ở tổ CM

- Hiệu trưởng tổ chức bỏ phiếu kín các danh hiệu thi đua

( Kết quả thi đua ở HĐSP là kết quả để HĐTĐKT xem xét các danh hiệu thi đua)

* Xét thi đua ở Hội đồng thi đua – khen thưởng

- Chủ tịch Công đoàn báo cáo HĐTĐKT kết quả xét thi đua ở tổ CM và kết quả tham khảo ở HĐSP

- Chủ tịch HĐTĐKT kết luận ưu điểm, hạn chế của các thành viên, xin ý kiến HĐ và thông qua. Bỏ phiếu tán thành danh hiệu.

2. Khen thưởng

- Các danh hiệu từ LĐTT trở lên khen thưởng theo quy định của Luật TĐKT

- Nhà trường, Công đoàn căn cứ tình hình thực tế, thưởng động viên vào cuối năm học.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

* Hiệu trưởng

- Nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, triển khai và hướng dẫn cán bộ, giáo viên và các bộ phận thực hiện việc đăng kí và xét thi đua, khen thưởng

- Lập các báo cáo về Phòng GD&ĐT

* Phó hiệu trưởng

- Tham gia nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, theo dõi, xác nhận các kết quả chuyên môn của nhà trường. Lập các báo cáo thành tích của tập thể (nếu có)

* Chủ tịch Công đoàn

- Phát động, tổ chức phong trào thi đua. Chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả thi đua. Chuẩn bị các phiếu bầu danh hiệu

* Tổ trưởng chuyên môn

- Tổ chức xét thi đua ở tổ theo quy trình

* Cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Nghiên cứu các văn bản, tiến hành tự đánh giá, tham gia đánh giá đồng nghiệp theo quy định.

* Thư kí hội đồng

- Lưu các hồ sơ theo quy định

* Kế toán: Chuẩn bị văn phòng phẩm

Điều 13. Trong quá trình thực hiện nếu có các yêu cầu bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện các quy định về công tác Thi đua, khen thưởng, các ý kiến đóng góp được gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng để tổng hợp và xem xét quyết định cho phù hợp./.

Trên đây là Quy chế thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021 của trường THCS Bình Long./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;

- Cán bộ GVNV nhà trường;

- Các lớp

- Website ;

- Lưu VT. HĐTĐKT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 19
Tháng 01 : 215
Năm 2021 : 215